POLÍTICA DE PRIVADESA

El tractament de les dades personals i l'enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.I 14/12/1999; d'ara endavant LOPD) i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (B.O.I. 12/07/2002).

Cookies 
L'òptima funcionalitat de la web fornarmengol.cat es basa en la utilització de cookies, per la qual cosa és recomanable que el teu navegador accepti cookies. Els cookies són petites peces d'informació que necessitem per conèixer els interessos dels nostres clients i que no contenen cap tipus d'informació personal.

Protecció de Dades Personals
Forn Armengol garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb l'article 5 de la LOPD informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que els usuaris de fornarmengol.cat decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Forn Armengol les dades personals que li són sol·licitats a la pàgina web, en efectuar qualsevol consulta mitjançant l'enviament de formularis de petició d'informació. Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis que estiguin indicats com a camps obligatoris. L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, incomplets o no actualitzats.

D'aquesta forma, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en l'empresa i al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats de les sol·licituds que efectuï el navegador a través del formulari de sol·licitud d'informació, que és l'únic punt d'entrada d'informació de caràcter personal.

La societat Forn Armengol, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades personals, instal·lant i implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Alhora es compromet al compliment de la seva obligació de deure secret de les dades personals i de la seva deure guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte a tot moment de l'estat de la tecnologia.

En relació a les dades enviades per l'usuari, est podrà exercitar a qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, dirigint-se a Forn Armengol mitjançant un correu electrònic a info@fornarmengol.cat, per fax al (+34) 93 724 74 41, per escrit a Forn Armengol, C/ Major, 67 - 08201 Sabadell(Barcelona, Spain), fent constar sempre la identitat de l'usuari.

Utilització de les dades facilitades 
Forn Armengol utilitza la informació subministrada durant el procés de registre, les promocions o els arxius de registre per realitzar estudis interns sobre les dades demogràfiques, interessos i comportament dels nostres usuaris. La informació s'utilitza per entendre'ls i servir-los millor. Aquest estudi es recopila i analitza en conjunt.

Qui recull la informació
Quan et trobes en el web fornarmengol.cat et sol·licitem dades personals, compartiràs la informació només amb Forn Armengol.

Amb qui comparteix Forn Armengol les meves dades
Forn Armengol no revelarà dades personals a cap tercer, tret que concorri un dels supòsits en els quals es permet per la legislació vigent aquesta revelació.
Així mateix, consents que utilitzem la informació del teu perfil quan això pugui servir per identificar, localitzar o realitzar accions legals contra els qui infringeixin les condicions del servei de Forn Armengol o causin danys o interfereixin (intencionadament o no) en els drets de Forn Armengol o les seves propietats, altres usuaris de Forn Armengol o de qualsevol un altre que pugui resultar perjudicat per aquestes activitats o quan això sigui lícit per raons legals, administratives o d'una altra índole.

Textos Legals

CONDICIONS GENERALS

1. Identificació i activitat de la societat
El titular i responsable del domini fornarmengol.cat és la societat Forn de pa J.Armengol S.L., amb domicili social en C/Major, 67 - 08201 Sabadell - Barcelona (Spain) i NIF. B59154286. Dades de contacte de Forn de pa J.Armengol: Tel. (+34) 93 716 17 13 - Fax: (+34) 93 724 74 41 - E-mail: info@fornarmengol.cat

2. Descripció de fornarmengol.cat 
Forn Armengol.cat és una pàgina web operada per la societat Forn de pa J.Armengol S.L., on els usuaris poden trobar continguts, productes i serveis relacionats amb Forn Armengol.

3. Prestació dels serveis per fornarmengol.cat
La prestació dels serveis de Forn Armengol a través de fornarmengol.cat és de caràcter gratuït i lliurement revocable sense que afecti a la resta de condicions generals.
Forn Armengol rebutja la responsabilitat al fet que hi hagi peu per la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan consideri oportú. Així mateix Forn Armengol comunicarà a l'usuari, sempre que sigui previsible, qualsevol interrupció del servei que es pogués produir per l'actualització o millora dels serveis, manteniment dels mateixos o per causes alienes.

4. Drets i obligacions de l'usuari
L'usuari s'obliga, sent únic responsable, a utilitzar els serveis oferts per Forn Armengol d'acord amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions segons les normes de la bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades.
L'usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, bé per causes pròpies o alienes.

5. Propietat intel·lectual
Tots els continguts de fornarmengol.cat en forma de textos, disseny gràfic, animacions i imatges així com marques, noms comercials i altres denominacions queden subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de Forn Armengol o de tercers i emparats per la llei.
Sota cap supòsit, l'accés als serveis de Forn Armengol suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d'aquests continguts a tercers, ni confereix cap dret d'utilització, traducció, alteració, adaptació, explotació, còpia, distribució o comunicació pública dels mateixos sense la prèvia i expressa autorització de Forn Armengol o del tercer titular dels drets afectats. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés en fornarmengol.cat o s'utilitzessin contraposant la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

6. Enllaços (links)
Forn Armengol no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers que incloguin un enllaç cap a fornarmengol.cat. Així mateix, tampoc assumeix la responsabilitat sobre el contingut de les pàgines a les quals s'accedeixi a través d'enllaços (links) inclosos en fornarmengol.cat. Els enllaços cap a pàgines web de tercers continguts en fornarmengol.cat tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposa recomanació sobre els mateixos.
Qualsevol usuari que desitgi incloure dins de la seva pàgina web un enllaç cap al domini fornarmengol.cat o a les pàgines que ho componen, haurà de notificar-ho prèviament a Forn Armengol.
Queda absolutament prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en webs de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de Forn Armengol
Forn Armengol es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin al domini fornarmengol.cat, quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que en cap concepte estigui obligat a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

7. Modificacions
La data d'última actualització dels continguts en fornarmengol.cat pot ser sol·licitada per l'usuari enviant un e-mail a info@fornarmengol.cat
Forn Armengol podrà modificar o actualitzar les presents Condicions Generals, que seran publicades en fornarmengol.cat, sense necessitat de qualsevol altra notificació addicional als usuaris de la pàgina web.

8. Legislació i jurisdicció aplicable
Forn Armengol i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la legislació de dret comú espanyola i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), tret que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.

9. Consentiment de l'usuari
L'usuari declara haver llegit les presents condicions generals, acceptant i autoritzant, plena i expressament, tot el que es disposa en cadascuna d'elles cada vegada que accedeixi a fornarmengol.cat o utilitzi els seus serveis.

POLÍTICA DE PRIVADESA

El tractament de les dades personals i l'enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.I 14/12/1999; d'ara endavant LOPD) i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (B.O.I. 12/07/2002).

Cookies 
L'òptima funcionalitat de la web fornarmengol.cat es basa en la utilització de cookies, per la qual cosa és recomanable que el teu navegador accepti cookies. Els cookies són petites peces d'informació que necessitem per conèixer els interessos dels nostres clients i que no contenen cap tipus d'informació personal.

Protecció de Dades Personals
Forn Armengol garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb l'article 5 de la LOPD informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que els usuaris de fornarmengol.cat decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Forn Armengol les dades personals que li són sol·licitats a la pàgina web, en efectuar qualsevol consulta mitjançant l'enviament de formularis de petició d'informació. Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis que estiguin indicats com a camps obligatoris. L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, incomplets o no actualitzats.

D'aquesta forma, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en l'empresa i al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats de les sol·licituds que efectuï el navegador a través del formulari de sol·licitud d'informació, que és l'únic punt d'entrada d'informació de caràcter personal.

La societat Forn Armengol, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades personals, instal·lant i implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Alhora es compromet al compliment de la seva obligació de deure secret de les dades personals i de la seva deure guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte a tot moment de l'estat de la tecnologia.

En relació a les dades enviades per l'usuari, est podrà exercitar a qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, dirigint-se a Forn Armengol mitjançant un correu electrònic a info@fornarmengol.cat, per fax al (+34) 93 724 74 41, per escrit a Forn Armengol, C/ Major, 67 - 08201 Sabadell(Barcelona, Spain), fent constar sempre la identitat de l'usuari.

Utilització de les dades facilitades 
Forn Armengol utilitza la informació subministrada durant el procés de registre, les promocions o els arxius de registre per realitzar estudis interns sobre les dades demogràfiques, interessos i comportament dels nostres usuaris. La informació s'utilitza per entendre'ls i servir-los millor. Aquest estudi es recopila i analitza en conjunt.

Qui recull la informació
Quan et trobes en el web fornarmengol.cat et sol·licitem dades personals, compartiràs la informació només amb Forn Armengol.

Amb qui comparteix Forn Armengol les meves dades
Forn Armengol no revelarà dades personals a cap tercer, tret que concorri un dels supòsits en els quals es permet per la legislació vigent aquesta revelació.
Així mateix, consents que utilitzem la informació del teu perfil quan això pugui servir per identificar, localitzar o realitzar accions legals contra els qui infringeixin les condicions del servei de Forn Armengol o causin danys o interfereixin (intencionadament o no) en els drets de Forn Armengol o les seves propietats, altres usuaris de Forn Armengol o de qualsevol un altre que pugui resultar perjudicat per aquestes activitats o quan això sigui lícit per raons legals, administratives o d'una altra índole.

Us de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tinguis la millor experiència d'usuari. Si continues navegant estàs donant el teu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, clica sobre l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies